Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2016
Bod č. 14: Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly nakladania s majetkom mesta Stupava

Uznesenie 99/2016: Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly nakladania s majetkom mesta Stupava

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly kontrola nakladania s majetkom mesta Stupava.

Hlasovanie
Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly nakladania s majetkom mesta Stupava
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0