Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2016
Bod č. 16: Navrh memoranda o spolupraci Kupalisko Stupava

Uznesenie 101/2016: Navrh memoranda o spolupraci Kupalisko Stupava

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 

A. s c h v a ľ u j e

Memorandum o spolupráci medzi mestom Stupava a Swisstrade marketing service, s.r.o. v zmysle priloženého materiálu.

 

B. o d p o r ú č a

primátorovi mesta, aby predmetný dokument podpísal.

Hlasovanie
Navrh memoranda o spolupraci Kupalisko Stupava: A. schvaľuje
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 14 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0