Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2016
Bod č. 7: Návrh zmien rozpočtu v r. 2016

Uznesenie 80/2016: Návrh zmien rozpočtu v r. 2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A. s ch v a ľ u j e

1. v zmysle VZN č. 1/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, § 31 bod 4 a v nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Stupave č. 150/2015 bodu B zo dňa 15.12.2015 uzatvorenie nájomnej zmluvy  s právom kúpy prenajatej veci (Leasingovej zmluvy) na obstaranie úžitkového vozidla VW Multivan Higline 2,0 L BiTDi 4Motion 6-G v nadobúdacej cene 31 168,- EUR.

 

Bb e r i e  n a  v e d o m i e

1. zakomponovanie finančných prostriedkov vo výške 10 tis. € na krytie opravy a rekonštrukcie kríža v rozpočte na rok 2017.

 

A. s ch v a ľ u j e

2. podľa § 14  NR SR č. 583/2003 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov a v zmysle článku 4.5 VZN č. 4/2008 Rozpočtové pravidlá mesta Stupava, platného od 1.1. 2009 zmenu rozpočtu mesta Stupava na rok 2016 vykonanú formou rozpočtového opatrenia v bežných príjmoch, ekonomická klasifikácia 312 012 zvýšenie  + 4 298,- EUR – dotácia na voľby do NR SR.

 

3. podľa § 14  NR SR č. 583/2003 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov a v zmysle článku 4.5 VZN č. 4/2008 Rozpočtové pravidlá mesta Stupava, platného od 1.1. 2009 zmenu rozpočtu mesta Stupava na rok 2016 vykonanú formou rozpočtového opatrenia v bežných príjmoch, ekonomická klasifikácia 312 012 zvýšenie + 28 000,- EUR – dotácia na prenesené výkon štátnej správy v oblasti školstva.  

 

B. b e r i e  n a  v e d o m i e

2. zapojenie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR účelovo určených na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 24.180 EUR + 536,82 EUR, celkom 24.716,82  EUR, a to na: prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Stupave č. 59/2016 A5.

 

3.  zapojenie Rezervného fondu vo výške  344.145,52  EUR na krytie kapitálového rozpočtu v r. 2016 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Stupave č. 59/2016 A6.

 

As ch v a ľ u j e

4. podľa § 14  NR SR č. 583/2003 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov a v zmysle článku 4.5 VZN č. 4/2008 Rozpočtové pravidlá mesta Stupava, platného od 1.1. 2009 zmenu rozpočtu mesta Stupava na rok 2016 vykonanú formou rozpočtového opatrenia v Programe 3 Interné služby mesta, funkčná klasifikácia 01.6.0: 637 004 voľby zvýšenie bežných výdavkov + 4 298,- EUR.

 

5. podľa § 14  NR SR č. 583/2003 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov a v zmysle článku 4.5 VZN č. 4/2008 Rozpočtové pravidlá mesta Stupava, platného od 1.1. 2009 zmenu rozpočtu mesta Stupava na rok 2016 vykonanú formou rozpočtového opatrenia v Programe 11 Prostredie pre život, funkčná klasifikácia 06.2.0: 633 006 materiál zvýšenie bežných výdavkov + 5 000,- EUR.

 

6. podľa § 14  NR SR č. 583/2003 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov a v zmysle článku 4.5 VZN č. 4/2008 Rozpočtové pravidlá mesta Stupava, platného od 1.1. 2009 zmenu rozpočtu mesta Stupava na rok 2016 vykonanú formou rozpočtového opatrenia v Programe 8 Vzdelávanie, funkčná klasifikácia  09.1.1.1: školstvo – originálne kompetencie zvýšenie bežných výdavkov + 31 302,- EUR.

 

7. podľa § 14 NR SR č. 583/2003 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov a v zmysle článku 4.5 VZN č. 4/2008  Rozpočtové pravidlá mesta Stupava, platného od 1.1. 2009 zmenu rozpočtu mesta Stupava na rok 2016 vykonanú formou rozpočtového opatrenia v Programe 8 Vzdelávanie, funkčná klasifikácia 09.2.1: školstvo – prenesený výkon štátnej správy zvýšenie bežných výdavkov +            56 818,- EUR.

 

8. zníženie obstarávajúcej sumy servera z 20 tis. na 15 tis. EUR.

 

9. 10 tis. EUR na opravu brány na starom cintoríne.

 

10. sumu 500,- EUR na vypracovanie dopravnej obslužnosti  križovatky ul. Hviezdoslavova,  Záhumenská a Dolná.

 

11. podľa § 14  NR SR č. 583/2003 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov a v zmysle článku 4.5 VZN č. 4/2008 Rozpočtové pravidlá mesta Stupava, platného od 1.1. 2009 zmenu rozpočtu mesta Stupava na rok 2016 vykonanú formou rozpočtových opatrení v zmysle predloženého materiálu:

Hlasovanie
Návrh zmien rozpočtu v r. 2016: A.2. schvaľuje
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0