Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2016
Bod č. 8f: p. Šamko - žiadosť o odkúpenie časti pozemku

Uznesenie : p. Šamko - žiadosť o odkúpenie časti pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

 

vyhlasuje

 

časť pozemku parcela reg. „E“ KN č.  766/1 k. ú. Stupava  ako prebytočný majetok.

Hlasovanie
p. Šamko - žiadosť o odkúpenie časti pozemku - návrh nebol schválený
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 3 Proti: 9 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0