Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2016
Bod č. 8l: p. Rác - žiadosti o odsúhlasenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctva mesta Stupava a o odsúhlasenie odpredaja časti pozemku

Uznesenie : p. Rác - žiadosti o odsúhlasenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctva mesta Stupava a o odsúhlasenie odpredaja časti pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

 

vyhlasuje

 

časť pozemku parcela reg. E KN č. 766/1 vo výmere 6,24 m2  a časť pozemku parcele reg. C KN č.1960 vo výmere 1000 m2 k.ú. Stupava za prebytočný majetok.

Hlasovanie
p. Rác - žiadosti o odsúhlasenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctva mesta Stupava a o odsúhlasenie odpredaja časti pozemku - návrh nebol schválený
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 14 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0