Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 4: Podpora mestskej časti Bratislava-Devín iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Poddunajsko

Uznesenie 81/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín A. p o d p o r u j e iniciatívu Bratislavského samosprávneho kraja na vyhlásenie Národného parku Poddunajsko B. p o v e r u j e starostku MČ Bratislava - Devín informovať o podpore na vyhlásenie Národného parku Podunajsko Ministerstvo životného prostredia SR a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.
Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0