Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 5: Návrh na odzverenie komunikácie Štítová zo správy Mestskej časti Bratislava – Devín

Uznesenie 82/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín a) schvaľuje konanie o odzverení komunikácie 4. triedy Štítová zo správy Mestskej časti Bratislava – Devín b) ž i a d a starostku Mestskej časti Bratislava – Devín požiadať Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie tejto komunikácie zo správy Mestskej časti Bratislava - Devín
Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0