Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 9: Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.07.2016

Uznesenie 86/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 31.07.2016
Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0