Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 10: Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady, nájomník: Vladimír Weigl, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesenie 87/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje predĺženie doby prenájmu záhrady ako prípad hodný osobitého zreteľa: Por. č. Nájomca Číslo parcely Výmera Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 1. Vladimír Weigl 38/1, časť 40 532 m2 21 m2 31.12.2021 ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č.1, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. S nájomníkom bude uzatvorený dodatok k nájomnej zmluve s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016. ukladá starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomného dodatku k nájomnej zmluve. Termín: do 31.10.2016
Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0