Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 8a: Žiadosť o prenájom pozemku p. č. 295/21 k. ú. Stupava – žiadateľ p. Miroslav Holub

Uznesenie 109/2016: Žiadosť o prenájom pozemku p. č. 295/21 k. ú. Stupava – žiadateľ p. Miroslav Holub Schvaľuje:

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

 

s c h v a ľ u j e

zámer prenajať pozemok parcela reg. CKN č. 295/21 k. ú. Stupava ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení p. Miroslavovi Holubovi. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa. 

Hlasovanie
Žiadosť o prenájom pozemku p. č. 295/21 k. ú. Stupava – žiadateľ p. Miroslav Holub Schvaľuje:
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0