Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 8b: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 6288/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. Ohradzanský s manželkou

Uznesenie 110/2016: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 6288/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. Ohradzanský s manželkou Vyhlasuje:

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

v y h l a s u j e

časť pozemku parcela reg. E KN č. 6288 k. ú. Stupava o výmere cca 125 m2 za prebytočný majetok. 

Hlasovanie
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 6288/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. Ohradzanský s manželkou Vyhlasuje:
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0