Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 8e: Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 4103/2 k. ú. Stupava za účelom vybudovania inžinierskych sietí– Ing. Peter Fabšič

Uznesenie 115/2016: Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 4103/2 k. ú. Stupava za účelom vybudovania inžinierskych sietí– Ing. Peter Fabšič

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku „C KN“ parc. č. 4103/2 k. ú. Stupava medzi Mestom Stupava ako povinným z vecného bremena a
s Ing. Petrom Fabšičom, ako oprávneným z budúceho vecného bremena. Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka pozemku reg. C KN parc. č. 4103/2 k. ú. Stupava strpieť na tomto pozemku umiestnenie inžinierskej stavby „Štvorbytový dom Stupava, Na žabárni“, SO.04 Predĺženie vodovodného rádu D, SO.05 Vodovodná prípojka DN 50, SO.06 Areálový vodovod, SO.07 Uličná tlaková kanalizácia, SO.08 Areálová kanalizácia s revíznymi šachtami. Vecné bremená sa budú zriaďovať na dobu neurčitú, bezodplatne s podmienkou zabezpečiť geometrický plán na zameranie vecného bremena na vlastné náklady. 

Hlasovanie
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 4103/2 k. ú. Stupava za účelom vybudovania inžinierskych sietí– Ing. Peter Fabšič
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0