Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 8f: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý

Uznesenie 116/2016: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý Schvaľuje cenu:

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

pozmeňujúci návrh poslanca Antona Gorbára k návrhu uznesenia vo veci žiadosti Jána Suchého o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN č. 298/1 k.ú. Mást I.: kúpna cena = 10,- €/m2.

Hlasovanie
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý Schvaľuje cenu:
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0