Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 8f: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý

Uznesenie 117/2016: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý Vyhlasuje:

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

v y h l a s u j e

podľa geometrického plánu č. 116-25/2016 časť pozemkov diel 4 o výmere 6 m2 a diel 5 o výmere 19 m2 spolu 25 m2, z pozemku parcela reg. CKN č. 298/1 k. ú. Mást I. za prebytočný majetok.

Hlasovanie
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý Vyhlasuje:
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0