Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 3.: Správa o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016

Uznesenie 145/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Uznesenie č. 145

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

 

berie na vedomie správu o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0