Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 4.: Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016

Uznesenie 146/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 146

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2 za rok2016.

 

Počet prítomných poslancov: 4

 

 Hlasovanie : 

 za: 4

 proti : 0

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0