Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 8g: Návrh na prevod stavebných objektov stavby Zástavba rodinných domov, Stupava – lokalita Noviny

Uznesenie 120/2016: Návrh na prevod stavebných objektov stavby Zástavba rodinných domov, Stupava – lokalita Noviny

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy medzi mestom Stupava a investormi stavby „Zástavba rodinných domov, Stupava – lokalita Noviny“, ako predávajúcimi stavebného objektu Verejný vodovod HDPE DN 100 v dĺžke 110,00m, hydranty podzemné DN 80 – 2 ks za cenu 1,00 €. Podmienkou kúpnej zmluvy bude, že mesto Stupava nebude investovať do akejkoľvek opravy počas obdobia 5 rokov od prevzatia stavby a pozemkov do vlastníctva mesta Stupava. Súčasne podmienkou uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy bude i prevod pozemku pod stavbou ako i prevod ostatných skolaudovaných stavieb v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 05.09.2014. 

Hlasovanie
Návrh na prevod stavebných objektov stavby Zástavba rodinných domov, Stupava – lokalita Noviny
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0