Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 5.: Správa o činnosti miestnej knižnice

Uznesenie 147/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 147

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie správu o činnosti miestnej knižnice.

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0