Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 8i: Prenájom pozemku p. č. 917/1 a pozemku parc. č. 918/1 k. ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SEAGULL o.z. – zmena uznesenia

Uznesenie 122/2016: Prenájom pozemku p. č. 917/1 a pozemku parc. č. 918/1 k. ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SEAGULL o.z. – zmena uznesenia

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

m e n í

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Stupave č. 85/2016 zo dňa 20.06.2016, ktorým bol schválený prenájom časti pozemkov, a to schvaľuje prenájom pozemkov reg. CKN parc. č. 917/1 a parc. č. 918/1 k. ú. Stupava - oddelených pozemkov C KN parc. č. 917/150 k. ú. Stupava o výmere 761 m2, druh pozemku vinice a parc. č. 918/6 k. ú. Stupava o výmere 1009 m2, druh pozemku zastavané plochy v zmysle geometrického plánu č. 43884369-20/2016 vypracovaného spoločnosťou Geodet SK s.r.o. a overeného pod č. 573/2016 zo dňa 05.05.2016 Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom občianskemu združeniu SEAGULL o. z. na dobu určitú 20 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení za cenu 1,00 €/1 rok na celý predmet nájmu. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Vybudovanie oddychovej zóny/ihriska a jeho užívanie verejnosťou počas doby nájmu. Podmienkou uzavretia nájomnej zmluvy je vloženie podmienok do zmluvy, ktorými mesto bude môcť ovplyvniť ďalšie nakladanie s pozemkom. 

Hlasovanie
Prenájom pozemku p. č. 917/1 a pozemku parc. č. 918/1 k. ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SEAGULL o.z. – zmena uznesenia
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0