Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 8j: Odkúpenie časti pozemku parcelné číslo reg. C KN 772/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. arch. Rumler a Oľga Rumlerová – zmena uznesenia

Uznesenie 123/2016: Odkúpenie časti pozemku parcelné číslo reg. C KN 772/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. arch. Rumler a Oľga Rumlerová – zmena uznesenia

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

m e n í

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Stupave č. 44/2016 zo dňa 31.03.2016 v časti B., ktorým bolo schválené uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku o výmere 10 m2, a to na diel 1 z parcely reg. C KN č. 772/1 k. ú. Stupava v súlade s geometrickým plánom č. 83/2016 zo dňa 11.07.2016 overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor pod č. 991/2016 dňa 12.08.2016 v súlade s ustanovením  § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v účinnom znení ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, za cenu 10,00 €/m2 žiadateľovi Ing. arch. Rumlerovi s manželkou.

Hlasovanie
Odkúpenie časti pozemku parcelné číslo reg. C KN 772/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. arch. Rumler a Oľga Rumlerová – zmena uznesenia
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 13 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0