Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 9.: Správa o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 2016

Uznesenie 151/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 151

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie správu o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 2016.

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0