Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 9: Návrh Štatútu názvoslovnej komisie

Uznesenie 127/2016: Návrh Štatútu názvoslovnej komisie Schvaľuje:

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

návrh Štatútu Komisie názvoslovnej s pripomienkami.

Hlasovanie
Návrh Štatútu názvoslovnej komisie Schvaľuje:
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0