Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 9: Návrh Štatútu názvoslovnej komisie

Uznesenie 128/2016: Návrh Štatútu názvoslovnej komisie Ukladá:

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

u k l a d á

prednostovi mestského úradu predložiť na webovú stránku mesta Stupava výzvu uchádzačom na preukázanie záujmu byť členom Komisie názvoslovnej a o prihlásenie sa do 2 týždňov od zverejnenia výzvy. 

Hlasovanie
Návrh Štatútu názvoslovnej komisie Ukladá:
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0