Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. a: Rozšírenie živnosti o prevádzku verejnej kanalizácie

Uznesenie 152/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 152

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

A /súhlasí  s rozšírením živnosti o prevádzku verejnej kanalizácie

 

B/ poveruje starostu obce vykonať  úkony potrebné k rozšíreniu podnikania o túto  činnosť

 

Počet prítomných poslancov: 4

 

 Hlasovanie : 

 za: 4

 proti : 0

 zdržal sa: 0

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0