Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. b: Návrh na odkúpenie obecných pozemkov pre CARNEVAL INTERNATIONAL, s.r.o.

Uznesenie 153/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 153

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

súhlasí  s odpredajom obecných pozemkov vedených na LV č. 1014 v  k. ú.. Veľká Paka ako parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parc.č.529/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, parc.č.529/39 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2,parc.č..529/42 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, parc.č.529/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2,parc.č. 529/60 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2263 m2 v  1/20-ine v pomere k celku za podmienky , že  cena  bude  stanovená úradným odhadom a náklady na odhad  bude  znášať žiadateľ .

Výmera spoluvlastníckeho  podielu vo  výške  1/20-iny k uvedeným parcelám zodpovedá  výmere 124,35 m2 .

 

Počet prítomných poslancov: 4

 Hlasovanie : 

 za: 4

 proti :0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0