Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. c: Projekty na rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete

Uznesenie 154/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Uznesenie č. 154

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

A/ poveruje obecný úrad vypracovaním PD na rekonštrukciu a rozšírenie kanalizácie

 

B/ súhlasí s podaním žiadosti o podporu na Environmentálny fond činnosť BK5, na rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete v obci Veľká Paka so spoluúčasťou 5%.

 

Počet prítomných poslancov: 4

 

 Hlasovanie : 

 za: 4

 proti : 0

 zdržal sa :0 

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0