Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 10: Štatút mestských novín

Uznesenie 129/2016: Štatút mestských novín

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

štatút mestských novín „Stupavské noviny“ v znení, ktoré tvorí prílohu tohto materiálu, s pripomienkami.

Hlasovanie
Štatút mestských novín
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 9 Proti: 3 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0