Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 11: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ..../2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stupava

Uznesenie 130/2016: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ..../2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stupava

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

VZN č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stupava.

Hlasovanie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ..../2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stupava
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0