Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 12: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava.

Uznesenie : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava. Návrh VZN neprešiel:

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2016,  ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava.

Hlasovanie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava. Návrh VZN neprešiel:
Prítomní: 13 Neprítomní: 3 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0