Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 14: Odvolanie a menovanie člena komisie zdravotníctva a sociálnych vecí

Uznesenie 132/2016: Odvolanie člena komisie zdravotníctva a sociálnych vecí

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

o d v o l á v a

MUDr. Jozefa Lacku z členstva v komisii zdravotníctva a sociálnych vecí.

Hlasovanie
Odvolanie člena komisie zdravotníctva a sociálnych vecí
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0