Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 16: Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly dodržiavania zákonných postupov a povinností mesta Stupava pri verejnom obstarávaní

Uznesenie 135/2016: Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly dodržiavania zákonných postupov a povinností mesta Stupava pri verejnom obstarávaní Berie na vedomie:

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

b e r i e  n a  v e d o m i e

správu Hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly dodržiavania zákonných postupov a povinností mesta Stupava pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Hlasovanie
Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly dodržiavania zákonných postupov a povinností mesta Stupava pri verejnom obstarávaní Berie na vedomie:
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0