Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 17: Informácia o menovaní riaditeľky MŠ

Uznesenie 138/2016: Informácia o menovaní riaditeľky MŠ

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu primátora mesta o výsledkoch výberového konania a o menovaní Bc. Moniky Snopkovej do funkcie riaditeľky Materskej školy na Ružovej ulici č. 7 v Stupave s účinnosťou od 12.09.2016. 

Hlasovanie
Informácia o menovaní riaditeľky MŠ
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0