Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016
Bod č. 18: Správa mandátovej komisie

Uznesenie 139/2016: Správa mandátovej komisie Berie na vedomie:

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

b e r i e  n a  v e d o m i e

výsledky šetrenia sťažnosti sťažovateľa: Stupavská investičná, spol. s r. o., Mariánska 32/A, 900 31 Stupava predložené mandátovou komisiou MsZ.

Hlasovanie
Správa mandátovej komisie Berie na vedomie:
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 9 Proti: 1 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0