Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2016
Bod č. 5: Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 186/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. zriaďuje

Fond  príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;

B. schvaľuje

Štatút Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2017.

Hlasovanie č. 56
Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0