Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2016
Bod č. 14: Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 188/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný  osobitného  zreteľa   nájom  nebytového   priestoru   o  celkovej  výmere  241,40 m2   vo  vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho  sa na prízemí a v suteréne bytového domu Františkánske námestie č. 7 v Bratislave, súpisné číslo 412, na ulici Františkánske námestie, číslo vchodu 7,  postavený na pozemku parcela registra "C" parcela č. 22 o  výmere  1050 m2,  druh  pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 6114, do nájmu: Divadelné združenie GUnaGU, so sídlom: Zadunajská č. 9, 851 01 Bratislava, IČO: 30 815 517, za nasledovných podmienok:

1. Doba nájmu: neurčitá.

2. Účel nájmu: príprava a realizácia divadelných predstavení, kultúrnych a spoločenských podujatí a iné aktivity súvisiace s činnosťou divadelného združenia.

3. Výška nájomného:  1,00 Eur/rok  a  náklady za služby (FO, odmena, poistné) a poplatok za energie a médiá spojené s užívaním nebytových priestorov.

4. Mestská časť je povinná propagovať divadelné predstavenia Divadelného  združenia GUnaGU na propagačných materiáloch mestskej časti, ponechať príjem zo vstupného pre potreby Divadelného  združenia GUnaGU.

5. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude poukazovať finančnú podporu pre Divadelné  združenie GUnaGU formou poskytnutia dotácie, ktorej aktuálna výška v  príslušnom roku  bude stanovená v závislosti od možností rozpočtu mestskej časti.

6. Divadelné  združenie GUnaGU je povinné:

a) odohrať najmenej 90 predstavení za sezónu v predmetných nebytových priestoroch a odohrať 1 predstavenie bez nároku na honorár pre potreby mestskej časti v rámci programov Kultúrneho leta,

b) rezervovať celkovo 70 voľných vstupeniek pre mestskú časť počas roka, a to  min. na dve rôzne  predstavenia uskutočnené v daných priestoroch;

c) rezervovať pre mestskú časť celkovo 10 voľných vstupeniek na každú premiéru uskutočnenú v daných priestoroch,

d) odovzdať mestskej časti do 10. dňa príslušného mesiaca mesačný prehľad predstavení a do 13. dňa príslušného mesiaca dramaturgický plán na nasledujúci mesiac a pred koncom sezóny dramaturgický plán na nasledujúcu sezónu,

e) uvádzať znak mestskej časti na všetkých ním vydávaných tlačovinách (propagačné materiály, vstupenky a pod.);

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom,   že   Divadelné združenie GUnaGU dlhodobo pôsobí v oblasti kultúry, podporuje, rozvíja a obohacuje najmä divadelné umenie na území hlavného mesta SR Bratislavy, jeho poslaním a zámerom je najmä verejnoprospešný účel.

Hlasovanie č. 61
Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0