Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2016
Bod č. 6: Voľba Hlavného kontrolóra obce

Uznesenie 037/2016: Voľba Hlavného kontrolóra obce

Hlasovanie č. 6
Voľba Hlavného kontrolóra obce
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0