Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2016
Bod č. 13: Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

Uznesenie 044/2016: Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

Hlasovanie č. 13
Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0