Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 155/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

volí

A/ predsedu návrhovej  komisie : Milan Žilinský

B/ členov komisie : Alexander Hunka  a  Ing. Július Varga

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti :0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0