Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. 3: Kontrola plnenia vlastných uznesení

Uznesenie 156/2016: Žiadosť p. Ing. Petra Poláka

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Žiadosť pána Ing. Petra Poláka

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

má záujem naďalej ponechať v Územnom pláne obce parc. č.: 259/2 a 259/3 v k. ú. Malá Paka ako Športové zariadenia slúžiace pre verejnosť a spol. organizáciám v obci.

Stanovisko sa vydáva na žiadosť pána Ing. Petra Poláka.

 

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0