Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. 4: Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka

Uznesenie 157/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

 A/ schvaľuje rozpočet obce Veľká Paka na rok 2017

 

 B/ berie na vedomie  viacročný rozpočet obce Veľká Paka na roky 2018-2019

 

 C/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka

 

 

 Počet prítomných poslancov : 6

 

 Hlasovanie : 

  za: 6

  proti : 0

  zdržal sa: 0

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0