Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. 5: Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Veľká Paka

Uznesenie 158/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  odpadmi na území obce Veľká Paka

 

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0