Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. 6: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Uznesenie 159/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0