Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. b/: Vianočný príspevok pre invalidných dôchodcov

Uznesenie 161/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje vyplatenie Vianočného príspevku vo  výške 20,- € na osobu na rok 2016 invalidným dôchodcom, ktorý predložili Obecnému úradu potvrdenie o poberaní invalidného dôchodku.

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti :0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0