Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. c/: Žiadosti ENVIRONMENTÁLNY FOND

Uznesenie 162/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake :

 

A/ poveruje Obecný úrad zistením podmienok podania žiadosti na Environmentálny fond. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva, činnosť C4 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, prípadne poveruje starostu obce podaním žiadosti.

 

B/ poveruje Obecný úrad zistením podmienok podania žiadosti na Environmentálny fond. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, činnosť L3 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, prípadne poveruje starostu obce podaním žiadosti.

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0 

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0