Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. d/: Prípravné práce na R7

Uznesenie 163/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

berie na vedomie informácie  starostu obce  o prípravných prácach  na R7

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0