Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. a/: Informácie o výstavbe haly v areály skládky v Čukárskej Pake

Uznesenie 164/2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

berie na vedomie informácie Ing.  Sárkánya o výstavbe  haly č. II na  skládke odpadov , ktorá  bude  slúžiť na spracovanie plastov a obalov v areály skládky v Čukárskej Pake

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0