Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.01.2017
Bod č. 4: Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,

Uznesenie 3/2017: Kontrola plnenia uznesení

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Košeca

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie č. 3
Oboznámenie sa s kontrolou plnenia uznesení
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0