Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.01.2017
Bod č. 8: Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019

Uznesenie 5/2017: Stiahnutie bodu z rokovania z dôvodu časovej tiesne pri spracovaní vyhodnotenia zaslaných pripomienok k zverejnenému návrhu rozpočtu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca

berie na vedomie

informáciu starostu obce Mgr. Radomíra Brtáňa, o stiahnutí bodu programu rokovania – Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 z dôvodu zaslania rozsiahlych pripomienok k návrhu rozpočtu piatimi poslancami OZ. Pripomienky vo forme nového návrhu rozpočtu v časti bežné výdavky a kapitálové výdavky boli zaslané dňa 17.01.2017 / t.j.  v utorok / vo večerných hodinách a nebolo možné tento nový návrh vyhodnotiť do konania zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.01.2017.

Hlasovanie č. 5
Oboznámenie sa so stiahnutím bodu z rokovania
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0