Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.01.2017
Bod č. 13: Správa o činnosti hlavného kontrolóra

Uznesenie 12/2017: O správe o činnosti HK

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

berie na vedomie

Správu – výročnú o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórkyobce Košeca za rok 2016.

Hlasovanie č. 12
Oboznámenie sa so správou o činnosti HK za rok 2016
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0