Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.01.2017
Bod č. : Návrhy uznesení predložených poslancami OZ Ing. Jozefom Ďurechom, Ing. Jankou Kantoríkovou, Dáriusom Kutejom, Pavlom Ostrovským a Katarínou Turzovou v tlačenej podobe priamo na zasadnutí OZ

Uznesenie 14/2017: O príprave nového územného plánu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca

ukladá

Obecnému úradu v Košeci vypracovať aktuálnu informáciu o stave spracovania nového územného plánu obce Košeca.

Požadujeme najmä nasledovné informácie:

  1. Aký je aktuálny priebeh a stav vypracovania ÚP
  2. Ako sú spracované jednotlivé etapy
  3. Koľko nás po jednotlivých etapách a rokoch stálo spracovanie ÚP vo finančnom vyjadrení
  4. Aké sa ešte predpokladajú náklady na dopracovanie podľa jednotlivých etáp
  5. Predložiť min tri orientačné cenové ponuky na dokončenie
  6. Možnosti získania nenávratných finančných zdrojov

Termín písomného predloženia poslancom OZ v mailovej forme do: 31.01.2017

Zodpovedný: Prednostka OcÚ Košeca

Hlasovanie č. 14
Uloženie úloh Obecnému úradu
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0